Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FITHEIDSTRAININGEN MTC VEENDAM

 

LIDMAATSCHAP:

Een 1e lidmaatschap wordt voor 3 maanden aangegaan en wordt na afloop van deze periode zonder opzegging automatisch maandelijks verlengd.
De contributie dient te worden voldaan op rekeningnr.: NL91 RABO 0304 5091 59 t.n.v. MTC Veendam, u ontvangt een factuur.

 

INHAALLESSEN:

Incidenteel afgezegde trainingen kunnen, in overleg met betrokken medewerkers van MTC Veendam, op een ander tijdstip in dezelfde week, dan wel de week direct daarop volgend, worden ingehaald.
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan, komt de training te vervallen.
Een afgesproken inhaaltraining wordt direct als getraind beschouwd. Mist u een inhaaltraining, dan komt deze te vervallen.

 

HYGIENE:

Sportschoeisel – waarmee men niet buiten heeft gelopen – kunt u in de trainingsruimte verwisselen met uw buitenschoenen, direct links naast de toegangsdeur tot deze trainingsruimte.
Ieder lid is verplicht, tijdens de training, een schone handdoek te gebruiken.
In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.

 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP:

Zonder opzegging wordt uw lidmaatschap na de eerste 3 maanden automatisch maandelijks verlengt. U ontvangt maandelijks een factuur van ons. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 14 dagen voor het einde van de abonnements-periode schriftelijk, middels de daarvoor bestemde formulieren, te geschieden, anders zijn wij genoodzaakt u de contributie voor de nieuwe periode in rekening te brengen.

 

AANSPRAKELIJKHEID: 

MTC Veendam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten;
MTC Veendam heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing indien men de contributie heeft voldaan;
Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van MTC Veendam, dan wel Fysiotherapie Havenstraat, kan verhaalbaar zijn op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
Wanneer er wijzigingen zijn in uw gezondheidstoestand en/of wijzigingen zijn op het gebied van gebruik van medicatie dient u hiervan melding te maken. MTC Veendam heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 

ALGEMEEN: 

MTC Veendam behoudt zich het recht voor, de trainingstijdstippen en de tarieven te wijzigen.
De éénmalige kosten voor intake en inschrijfgeld staan op uw eerste factuur.